Модел на обект на страница в селен без използване на Page Factory

^