Подробности за сертифициране на IBM Rational Functional Tester и проба хартия

^