REST API Тестване с краставица, използвайки BDD подход

^