Pokemon Home беше коригиран на мобилни устройства, ако имате проблеми

^